อักษร

Picture10.jpg


อักษร คือ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย สำหรับใช้แทนหน่วยเสียง ในภาษาหนึ่งๆ โดยเรียกรวมทั้งชุดหรือทั้งระบบ โดยทั่วไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ เช่น อักษรโรมัน อักษรไทย อักษรมอญ โดยทั่วไปเรียกกันว่า "ตัวหนังสือ"อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์แทนเสียงในบางภาษาอาจใช้แทนเสียงของพยางค์ หรือคำ แบบแผนว่าด้วยตัวหนังสือนั้น ในตำราภาษาไทย เรียกว่า อักขรวิธี ซึ่งว่าด้วยการเขียน การอ่าน การประสมอักษร และการใช้อักษรอย่างถูกต้อง อักษรที่ใช้ในภาษาต่างๆ อาจใช้สำหรับภาษาหนึ่งๆ หรือใช้กับหลายๆ ภาษาก็ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมักจะมีความเข้าใจสับสน ระหว่าง คำว่า อักษร และภาษา อยู่เสมอ

ชนิดของอักษร
1.อักษรแบบหัวกลม เป็นตัวอักษรที่มี “หัว” เป็นรูปแบบตัวอักษรที่อ่านง่าย มีระเบียบ ดังนั้นตัวอักษรชนิดนี้จึงนิยมใช้ในการสื่อสารที่เป็นทางการ ใช้พิมพ์เนื้อหาในเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ

Picture1.jpg
2. แบบหัวตัด เป็นรูปแบบที่ได้หรือดัดแปลงมาจากการเขียนด้วยปากกาปากตัด หรือปากกาปากแบบ ลักษณะของ “หัว” คล้ายกับการตั้งมุมองศาของปลายปากกาที่จับเขียน


Picture2.jpg
3. แบบคัดลายมือหรือแบบอาลักษณ์ เป็นรูปแบบตัวอักษรที่เกิดจากการคัดลายมือที่เขียนด้วยปากกาแหลม เช่นปากกาหมึกซึม ซึ่งเป็นแบบที่นิยมเขียนเป็นตัวหนังสือตกแต่งทางราชการ เช่น เขียนบัตรเชิญ
ปริญญาบัตร ฯลฯที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นเกียรติและการยกย่อง


Picture3.jpg

4. แบบหวัด เป็นรูปแบบที่เกิดจากการเขียนอย่างอิสระไม่มีแผน และเขียนขึ้นมาอย่างง่ายๆ
Picture5.jpg

5. แบบประดิษฐ์ เป็นตัวอักษรที่เขียนขึ้นมาเพื่อการตกแต่งหรือให้ความกลมกลืนกับ ข้อความ ความหมายหรือภาพประกอบต่างๆ เพื่อดึงดูดสายตาให้น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้เป็นหัวเรื่อง
ข่าวสารที่ต้องการบอกกล่าวหรือสื่อสารให้ทราบเป็นอันดับแรก

Picture7.jpg
ชนิดของตัวอักษร แบบประดิษฐ์

สีของตัวอักษร
สีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ดังนั้นการใช้สีกับตัวอักษร นักออกแบบกราฟิกควรยึด หลัก 3 ประการ ดังนี้ คือ
1. สอดคล้องกับข้อความและเนื้อหา คือ การใช้สีที่สัมพันธ์กับข้อความและเนื้อหาของงานกราฟิกที่จะออกแบบ เช่นข้อความและเนื้อหาเกี่ยวกับความสนุกสนานตื่นเต้น
ควรใช้สีสดใสกลุ่มสีแดง เหลือง ส้ม เป็นต้น
2. น้ำหนักสี คือ การกำหนดสีให้ตัวอักษรตัดกับพื้นหลังเพื่อเพิ่มความเด่นชัดของตัวอักษร เช่น พื้นสีเขียวควรใช้ตัวอักษรสีส้ม เป็นต้น
3. เอกภาพสี คือ การเลือกใช้สีที่ไม่หลากหลายจนเกินไปเช่น เลือกใช้สีที่ใกล้เคียงกันในวงล้อสี เช่นกลุ่มสีวรรณะร้อน
สีแดง สีส้มสีเหลือง หรือเลือกใช้
กลุ่มสีวรรณะเย็น
สีน้ำเงิน สีเขียว สีฟ้า

ระยะช่องไฟของตัวอักษร
ตัวอักษรเป็นสิ่งสำคัญ การกำหนดระยะช่องไฟของตัวอักษรที่เหมาะสมจะช่วยให้การออกแบบตัวอักษรสวยงามอ่อนหวานดูสบายตา

Picture6.jpg Picture8.jpg Picture10.jpg Picture7.jpg Picture11.jpg